Law Term and Condition

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ครอบคลุมการใช้งาน เว็บไซต์ yedzeed.com ของเราทั้งหมด ด้วยการเข้าใช้งานเว็บไซต์, แสดงถึงการที่คุณยอมรับต่อข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ดังนั้นกรุณาอ่านให้ละเอียด


1. ขอบเขต; ข้อเปลี่ยนแปลง.

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ เราและคุณ, มีผลแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ ที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องเดียวกัน. เราอาจเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ได้ทุกโอกาส เช่นการปรับปรุง และข้อตกลงการใช้งานที่ได้แก้ไข จะมีผลทันที เมื่อมีการโพสต์ เราแนะนำให้คุณอ่านทบทวน ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็ปไซต์ โดยขณะเข้าใช้งานเว็ปไซต์ อยู่อย่างต่อเนื่อง และหลังจากการปรับปรุงข้อมูล เมื่อข้อตกลงการใช้งาน มีการโพสต์, คุณจะถูกถือว่า ยอมรับข้อตกลงในการปรับปรุงข้อมูลด้วย


2. ข้อมูลส่วนตัว; ความเป็นส่วนตัว

ดูเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ และการนำข้อมูลไปใช้ คุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บข้อมูล และนำข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งได้อธิบายใน ข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้เรียบร้อยแล้ว


3. ข้อมูล และข้อจำกัด

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้, รวมทั้ง เสียง รูปภาพ โปรแกรม ข้อความ และ ไฟล์ภาพยนต์ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์ และข้อตกลงระหว่างประเทศ คุณไม่สามารถนำเนื้อหา ไปใช้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงต่อไปนี้ คุณตกลงที่จะทำตามคำแนะนำ ซึ่งจะจำกัดการใช้งานในเว็บไซต์นี้ มีเนื้อหา โลโก้ สัญลักษณ์ ที่เป็นเจ้าของโดยเรา หรือบริษัทอื่น โดยการนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ เราไม่ได้อนุญาตให้คุณ นำโลโก้ สัญลักษณ์ ตราสินค้าใดๆ ไปใช้ การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายลิขสิทธิ์ กฏหมายการค้า กฏหมายความเป็นส่วนตัวและสิ่งพิมพ์ ทั้งทางแพ่งและอาญา


4. การจำกัดสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ จัดให้บริการโดยเรา และสามารถใช้งานด้านข้อมูลเท่านั้น การใช้งานเว็บไซต์โดยการดาวน์โหลดข้อมูล คุณยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข ห้ามดาวน์โหลด ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้


5. ความยินยอมของผู้ใช้

เมื่อคุณส่งข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารสู่เว็ปไซต์โดยแบบฟอร์มต่างๆ ในเว็บไซต์ อาทิเช่นการสั่งซื้อสินค้า การแจ้งโอนเงิน รวมทั้งการส่งข้อมูล เนื้อหา ต่างๆ ผ่านทาง Email หรือจดหมายอิเล็กโทรนิค หรือสื่อใดๆ, รวมถึงคำติชม ข้อมูล คำถาม คำแนะนำอย่างใดๆ, เนื้อหาเล่านั้นจะถูกตีความเป็นข้อมูลลับ ไ่มีการเปิดเผย และไม่ถูกเป็นเจ้าของ ดังนั้น คุณได้สิทธิข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่และในทุกกรณี รวมถึงสิทธิศีลธรรม, สิทธิความลับ, สิทธิคุณสมบัติของเอกชน หรืออื่นๆ, สิทธิการโฆษณา, สิทธิให้เครดิตสำหรับวัตถุ หรือแนวความคิด


6. ผลิตภัณฑ์ /บริการที่จัดมีให้

ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่แสดงบนเว็ปไซต์ อาจจะไม่สามารถสั่งซื้อ หรือจัดส่งสินค้าให้ได้ในบางประเทศ หรือบางสถานที่ คุณควรสอบถามตัวแทนขายสินค้าของเราภายในประเทศของคุณ ซึ่งได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างจากเรา


7. Link เชื่อมสู่เว็บไซต์บริษัทอื่น

ส่วนหนึ่งของ Link เชื่อมบนเว็บไซต์นี้จะทำให้คุณออกจากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราไม่ใช่รับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระของเว็บไซต์เชื่อมใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใดๆ ต่อเว็บไซต์นั้น เราจัดเตรียมทางเชื่อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ, และการรวมของ Link เชื่อมใดๆ มิได้หมายถึงการมีส่วนสนับสนุนเว็บไซต์นั้น เราไม่ได้ให้การสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนใดๆ ของเว็บไซต์นั้น, หรือข้อมูลข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจพบที่นั่น การเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้เอง และตามที่ได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานของคุณในการใช้งาน


8. การไม่รับประกัน

การเข้าสู่เว็บไซต์ และการใช้งานเว็บไซต์ เป็นความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง. เว็บไซต์ให้บริการภายใต้เงื่อนไข "ตามลักษณะปัจจุบัน," และข้อจำกัดสูงสุดที่กฏหมายยินยอมให้ใช้ได้, เราปฏิเสธการแสดงออกและการรับประกันอื่นๆทั้งหมด, การสื่อความหมาย หรือส่อให้เห็น, ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยปราศจากขีดจำกัดความเหมาะสมของมัน จุดประสงค์เฉพาะ, คุณภาพในทางค้าขาย, การปฏิบัติ, การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือของสิทธิรายอื่น, ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือลักษณะอื่นๆ, หรือผลลัพธ์ที่รับโดยการใช้เว็บไซต์ เราไม่รับประกันเว็บไซต์ ว่าปราศจากข้อบกพร่อง, ไวรัส, ข้อผิดพลาด, หรือขีดจำกัดโปรแกรมอื่นๆ, รวมทั้งการรับประกันการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือการบริการอื่นๆใดๆผ่านทางเว็บไซต์ หรือในบางประเทศที่ไม่กำหนดให้มีการรับประกัน, ดังนั้นการรับประกันอาจใช้ไม่ได้กับคุณ ในเหตุการณ์นั้นๆ, ในกรณีนี้การรับประกันจะถูกจำกัดในขอบเขตที่ยินยอมให้ใช้ได้ตามกฏหมาย ภายในเก้าสิบ ( 90 ) วันนับจากวันที่เริ่มต้นของเข้าถึงเว็บไซต์


9. ขีดจำกัดของความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับ ผิดชอบใดๆต่อคุณในทุกกรณี หากมีการเรียกร้องจากบุคคลที่สาม รายอื่นใดๆ หรือต่อผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายโดยเจตนา หรือเสียหายหนัก, รวมถึงการใช้เกินขีดกำหนด การไม่จัดส่งสินค้า การยึดเงินค่าสินค้า การสูญเสียผลประโยชน์ หรือสูญเสียรายได้, โดยไม่คำนึงถึงของรูปแบบของการกระทำไม่ว่าในสัญญาข้อตกลง, การละเมิด (รวมถึงความประมาท), ความไม่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ หรืออื่น แม้ว่าจะรู้ล่วงหน้า หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากเรา คุณยอมรับ ต่อความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจากเว็ปไซต์ โดยไม่คำนึงถึงของรูปแบบของการกระทำ, ไม่ว่าในสัญญาข้อตกลง หรือในการละเมิด, รวมถึงความประมาท, ความรับผิดชอบเคร่งครัด หรือเป็นอย่างอื่น, คือถูกจำกัดถึง 15,000 บาท ในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น ยอมความ หากมีความเสียหายที่ตามมา หรือเสียหายหนัก, ในกรณีนี้การแก้ไขข้อเสียหาย จะถูกจำกัดในขอบเขตกฏหมายขั้นต่ำสุดที่ยอมให้ได้.


10. ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

การใช้งานเว็ปไซต์หรือบริการเพื่อประสงค์ร้ายต่อเรา ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม นั้น ไม่อนุญาต อย่างเด็ดขาด. ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ก่อนจะสั่งซื้อสินค้า หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเว็ปไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้มีอำนาจทางกฏหมาย, หรือบุคคลที่สามที่เสียหาย ในการตรวจสอบ กิจกรรม คดีความที่ผิดทั้ง ทางแพ่ง หรืออาญา. คุณจะไม่ทำเรื่องที่ประสงค์ร้ายใดๆ. การประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น หรือสนับสนุนการทำร้าย หรือทำลายสิ่งของผู้อื่น เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอดข้อมูลการใช้งานที่คุณสร้างไว้ และห้องแชทรูม ที่สนับสนุน หรือยุยงให้เกิดอารมณ์ หรือความรุนแรงที่ไม่ดี การเหยียดผิว, เกลียดชัง, ลามกอนาจาร, หรือการดูหมิ่น. วีดีโอและแชท ที่ลามกอนาจารเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามการใช้งาน หรือ วีดีโอและแชท ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามก และภาพโป๊เปลือย. การปลอมตัว แอบอ้างเป็นพนักงานของเรานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด. พนักงานเราและตัวแทน จะไม่ถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการล็อกอิน พาสเวิร์ด หรือเครดิตการ์ด. คุณจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หรือข้อมูลบุคคลอื่นใด (เช่น ที่อยู่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์). ห้ามใช้บริการเว็ปของเรา ในการสแปมผู้อื่น การสแปมรวมถึงการส่ง ข้อความ เหมือนๆกัน มากๆ โดยไม่มีเป้าหมายให้บุคคลอื่น, หรือส่งข้อความไปในแชทรูมมากๆ. หากเรา รู้สึกว่าคุณอาจถูกสแปม, บัญชีการใช้งานของคุณจะถูกระงับ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลลิขสิทธ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ. คุณไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความเป็นเจ้าของใดๆ ของเรา หรือของบุคคลที่สาม คุณจะไม่เข้าใช้งาน บัญชีและบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่พยายามที่จะล็อกอิน บัญชีอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง คุณจะไม่ใช้เว็ปไซต์ของเรา ในการเก็บ หรือพยายามเก็บสะสมข้อมูลส่วนตัว ของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอม การปลอมแปลงหรือทำให้เข้าใจผิดพลาดเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด คุณจะไม่ชักนำโดยจงใจให้ผู้อื่นหลงกระทำการใดๆ ด้วยข้อมูล. คุณเข้าใจดีว่า จะไม่ตรวจสอบผู้ใช้ในการเข้าห้องวีดีโอแชทรูม และ เราไม่มีการควบคุมข้อมูลหรือจัดให้มีการวิเคราะห์วีดีโอ ที่ส่งมาโดยผู้ใช้. การชมวีดีโอบนเว็ปไซต์ เราเป็นการเสี่ยงของตัวคุณเอง. ความคิดเห็นที่แสดงออกโดยผู้ใข้งานในเว็ปไซต์ อาจไม่ได้เป็นความคิดเห็นของเรา. คุณจะไม่ใช้เว็ปไซต์,เครือข่าย หรือบริการของเรา เพื่อส่งไวรัส หรือโปรแกรมที่ทำลายใดๆ


11. สำเนาของข้อตกลงการใช้งาน

สำเนาของข้อตกลงการใช้งาน สามารถพิมพ์โดยคำสั่ง Print ในโปรแกรม Internet Browser ของคุณ


12. ข้อมูลติดต่อ

ความคิด เห็น และคำถาม เกี่ยวกับ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ กรุณาส่งมาที่เรา


13. ข้อตกลงพิเศษ

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า